שינוי קוי בנין

תוכנית גז/ מק/ 102/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בנין
מספר: גז/ מק/ 102/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית ע"פ הפרוט הבא:
קו בנין קדמי מ-0 5 מ' ל- 2.50 מ' (מצב קיים).
קו בנין צדדי מ- 3 מ' ל- 2.35 (מצב קיים).
ע"פ סעיף 62.א א-4 : כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית חשמונאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 203כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2000תאריך פרסום: 26/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4896. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. שנה עברית: התשנט .