שינוי קוי בנין

תוכנית עח/ מק/ 143/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין
מספר: עח/ מק/ 143/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קוי בנין נקודתיים בנחלה לפי בניה קיימת:
1. שינוי קו בנין קידמי מזרחי לבנין מגורים
מ- 5 מ' ל- 1.6 מ'.
2. שינוי קו בנין צדדי צפוני לפרגולה בבנין
המגורים המערבי מ- 4.0 מ' ל- 1.85 מ'.
3. שינוי קו בנין צדדי צפוני לסככה מ- 3 מ'
ל- 2.5 מ'.
4. שינוי קו בנין צדדי דרומי למחסן מ- 3 מ'
ל - 1.8 מ'. כל הנ"ל בסמכות ועדה מקומית
בהתאם לסעיף 62 א' (4) לחוק.
ב. שינוי מרחק מינימלי בין שני מבני משק: מחסן וסככה
מ- 3 מ' ל- 1.5 מ' לפי בניה קיימת. בסמכות ועדה
מקומית בהתאם לסעיף 62 א' (5) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחבת ציון

תיאור המיקום:
ישוב: חבת ציון
מגרש 31

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8383חלק30-32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/2000תאריך פרסום: 31/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4887. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה ברשומות11/03/1999תאריך פרסום: 11/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4736. שנה עברית: התשנט .