שינוי קוי בנין

תוכנית עח/ מק/ 131/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין
מספר: עח/ מק/ 131/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה של נחלה 818 ומגרש מבני משק 819 בהסכמת בעלי הקרקע בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק), וללא שינוי השטח הכולל של כל יעוד קרקע בתכנית. בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(1) לחוק.
ב. הסדרת קוי בנין נקודתיים לפי בניה קיימת:
בנחלה 818 - שינוי קוי בנין קדמיים למגורים: בבית המזרחי מ- 5.0 מ' ל- 4.12 4.38 מ'.
מבני המשק החקלאיים בתחום הנחלה ישארו בגבולותיהם הקיימים כמסומן בתשריט כל עוד ישמשו לחקלאות.
במגרש מבני משק 819 - שינוי קו בניין קדמי מ- 5.0 מ' ל- 3.41 - 3.8 מ'.
שינוי קו בנין צדדי מערבי למחסן מ- 3.0 מ' ל- 0 מ' בהסכמת השכן.
בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(4) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר ויתקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8348חלק1-237-38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתמשמ/ 7/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ מק/ 131/ 18איחוד וחלוקה של נחלות בהסכמהשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/2004תאריך פרסום: 24/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5285. עמוד: 2434. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2003תאריך פרסום: 27/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5250. עמוד: 1094. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200304631/12/2003