שינוי קוי בנין

תוכנית עח/ מק/ 43/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין
מספר: עח/ מק/ 43/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין קדמי (דרומי מזרחי) מ- 5.0 מ' ל- 4.2 מ' לפי מצב קיים, בסמכות ועדה מקומית, לפי סעיף 62א (א)4 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.
ב. שינוי קו בנין מבריכת שחיה למבנה הצפוני (עמודי פרגולה) מ- 5.0 מ' ל- 1.40 מ' ולמבנה המזרחי מ- 5.0 מ' ל- 1.70 מ' לפי מצב קיים.
בסמכות ועדה מקומית, לפי סעיף 62א(א)4 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.
ג. שינוי קווי בנין למבנה חניה (פרגולה) מ- 3.0 מ' ל- 1.70 מ' מבית המגורים ומגבול המגרש מ- 0 ל- 1.30 מ'.
בסמכות ועדה מקומית, לפי סעיף 62א(א)4 בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8414חלק168
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 43/ 10מתאר מכמורתשינוי
תוכניתמשמ/ 16/ עחשינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2004תאריך פרסום: 22/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5316. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2003תאריך פרסום: 27/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5250. עמוד: 1094. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200304631/12/2003