שינוי קוי בנין

תוכנית עח/ מק/ 151/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין
מספר: עח/ מק/ 151/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין קדמי מזרחי למגרש 344 מ- 4 מ' ל- 3.41 - 3.36 מ' לפי מצב קיים.
ושינוי קו בנין קדמי מזרחי למגרש 334 מ- 4 מ' ל- 3.40 מ' לפי מצב קיים.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבת חפר

תיאור המיקום:
גוש: 8111 (8722 ארעי)
חלקות: 13 ח"ח, 19 ח"ח (26, 27 ארעיות).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8111חלק13, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 151יד חנהשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/2004תאריך פרסום: 19/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5322. עמוד: 3719. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200304631/12/2003