שינוי קוי בנין

תוכנית בר/ מק/ 152/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי קוי בנין
מספר: בר/ מק/ 152/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קוי בנין והתאמתם למבנים הקיימים בלבד.
2. הקטנת מרווחים בין המבנים על פי המסומן בתכנית.
3. קביעת הוראות לגבי הריסות המבנים.
4. קביעת מיקום בית לבן ממשיך ומרחקים למבנים קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוהבית חנן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3740חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/08/2004תאריך פרסום: 19/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5322. עמוד: 3719. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/01/2004
פרסום להפקדה ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. עמוד: 1657. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200405727/01/2004