שינוי קוי בנין

תוכנית 14/ מק/ 1012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קוי בנין
מספר: 14/ מק/ 1012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי קו בנין צדדי (צפוני) ושינוי קו בנין אחורי בעבור בריכת שחיה לא מקורה בלבד. 2. העברת זכויות בניה קיימות לחניה מקורה בשטח של 30 מ"ר לתחום קווי הבנין כחניה בנויה לא מקורה כחלק אינטגרלי מהמבנה -

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר, רח' הרדוף 16ב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38562חלק5
38572חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 02/ 100/ 21שינוי לתכנית מתאר עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/2000תאריך פרסום: 09/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4854. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים13/01/2000עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1999תאריך פרסום: 09/11/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4819. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים20/10/1999עיתון: הצופה.