שינוי קטע קטן של קו בנין לאורך רח' מס' 407

תוכנית עח/ 139/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי קטע קטן של קו בנין לאורך רח' מס' 407
מספר: עח/ 139/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קטע קטן של קו בנין לאורך רח' מס' 407 כך
שפינת הבנין הקיים פינתו המערבית תהיה מרוחקת מקו
הדרך 4.20 מ' במקום 5.00 מ', כהל כפי המסומן בתשריט
המצורף.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר חיים

תיאור המיקום:
ישוב: כפר חיים
מגרש א-47(חלק מחלקה רשומה מס' 27)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8310חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1992.
פרסום לאישור ברשומות13/02/1992תאריך פרסום: 13/02/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3974. עמוד: 2083. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון באישור תכנית07/11/1990
פרסום להפקדה בעיתונים14/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 14/10/1990.
פרסום להפקדה ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. עמוד: 230. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית18/12/1988