שינוי רוחב בדרך

תוכנית 6/ 03/ 140/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי רוחב בדרך
מספר: 6/ 03/ 140/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי רוחב דרך מ-20 מ' ל-12 מ', שינוי יעוד משטח דרך לשטח מגורים הקטע המשתרע מחלקה 10 ועד חלקה 20

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיררוחה

תיאור המיקום:
מושב רווחה , דרך מס' 2

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2954חלק7-23, 25-41, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. שנה עברית: התשמב .