שינוי שטח משטח חקלאי א' לשטח חקלאי א' מיוחד - חוות סוסים - מושב שורש

תוכנית מי/ 843/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי שטח משטח חקלאי א' לשטח חקלאי א' מיוחד - חוות סוסים - מושב שורש
מספר: מי/ 843/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח משטח חקלאי "א" לשטח חקלאי "א" מיוחד להקמת חוות סוסים.
ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה לאזור חקלאי א' מיוחד.
ג. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהשרששורש

תיאור המיקום:
מושב שורש,
קואורדינטות עפ"י רשת ישראל החדשה
אורך בין 633.225 - לבין 633.400
רוחב בין 204.750 - לבין 205.000
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29659חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4263. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/2007. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט19/07/2007
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/06/2007
החלטה בדיון באישור תכנית22/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 571. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 30/10/2006. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/10/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/10/2006
החלטה בדיון בוולק"ח03/07/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית16/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/11/2004
קבלת תכנית20/09/2004