שינוי של קו בנין הקבוע בתכנית,שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.

תוכנית גז/ מק/ 159/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי של קו בנין הקבוע בתכנית,שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.
מספר: גז/ מק/ 159/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו באה לשנות הוראות תכניות מס' גז/ 159 ו גז/ מק/ 159/ 9 כדלקמן:
א. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית (לפי סעיף 62 א א 4).
ב. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר עיצוב אדריכלי, לפי סעיף 62 א א 5.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןשילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5632חלק3-7
5633חלק1-23, 9
5635חלק1-34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ מק/ 159/ 9תכנון כוללשינוי
תוכניתגז/ 159מושב שילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/11/2007תאריך פרסום: 19/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5739. עמוד: 587. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות09/11/2006תאריך פרסום: 09/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5594. עמוד: 496. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200511530/10/2006