שינוי תואי כביש הכניס לקיבץ אליפז

תוכנית 12/ 03/ 124/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תואי כביש הכניס לקיבץ אליפז
מספר: 12/ 03/ 124/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי ךדרך גישה לקיבוץ.
ב. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקני טיהור ומזבלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39113חלק1, 3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 124קיבוץ אליפזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1986תאריך פרסום: 01/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3327. עמוד: 1959. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/1985
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. עמוד: 3201. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים31/07/1984תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1984. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1984. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/1984.
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1984
קבלת תכנית09/04/1984