שינוי תואי מסילת ברזל אשקלון-קרית גת

תוכנית 6/ 03/ 110/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תואי מסילת ברזל אשקלון-קרית גת
מספר: 6/ 03/ 110/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי מערב בין ק"מ 7.5-4, מסילת ברזל אשקלון - קרית גת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןחלץ

תיאור המיקום:
קטע חוות חלץ-מבקיעים, מסילת ברזל אשקלון-קרית גת

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/09/1981תאריך פרסום: 24/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2752. שנה עברית: התשמא .