שינוי תוואי דרך מיתארית מס' 1 - רמת חובב

תוכנית 19/ 02/ 110/ 25

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי דרך מיתארית מס' 1 - רמת חובב
מספר: 19/ 02/ 110/ 25
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך מיתארית מס' 1 על ידי שינויים בייעודי
הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, וקביעת
זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםתמר

תיאור המיקום:
מקום: רמת חובב, בין הצטלבות של דרך מס' 15
והצטלבות של דרך מס' 5.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100177חלק1
100329חלק5, 113-4, 6-7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית19/ 02/ 130אתר למתקנים הנדסיים ברמת חובבשינוי
תוכנית19/ 02/ 110/ 11שטח לטיהור וסילוק שפכי תעשיה - רמת חובבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 452. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/09/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/07/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות14/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1930. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים06/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2003
קבלת תכנית06/11/2001