שינוי תוואי דרכים ושינוי מיקום שצ"פ ושב"צ בתחום שכונה מערבית

תוכנית ג/ 12354

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תוואי דרכים ושינוי מיקום שצ"פ ושב"צ בתחום שכונה מערבית
מספר: ג/ 12354
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח חקלאי למגורים, למסחר, למבני ציבור, לדרכים, ושטחים צבוריים פתוחים.
קביעת מערכת דרכים המותאמת לדרכים קיימות.
קביעת הוראות בניה בגבולות התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19416חלק2-4, 16, 34-37
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6287תחנת תדלוק ושרותי דרךשינוי
תוכניתג/ 9631שכונה מערבית - דיר חנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף22/09/2001
קבלת תכנית22/02/2001