שינוי תוואי שביל, קביעת חזית מסחרית וחלוקה למגרשים לפי בעלויות

תוכנית טר/ 2002

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תוואי שביל, קביעת חזית מסחרית וחלוקה למגרשים לפי בעלויות
מספר: טר/ 2002
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי שביל, קביעת חזית מסחרית וחלוקה למגרשים לפי בעלויות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7776חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/04/1982תאריך פרסום: 22/04/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2804. שנה עברית: התשמב .