שינוי תווי דרך גישה פנימית ברוחב 6 מ'

תוכנית ג/ 10345

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תווי דרך גישה פנימית ברוחב 6 מ'
מספר: ג/ 10345
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי לתכנית מפורטת מס' ג/ 6552, לשינוי יעוד, לאחוד וחלוקה, שינוי תוואי דרך
גישה וזכות מעבר.
ב. פיצול התכנית כך שתהיה חלקה מס' 52 מיועדת למגורים עם מגרש הפרדה עם
חלקה 49 ויהיה מיועד למסחר ומשרדים וחלקה 49 תחולק לשני מגרשים
מגרש ישאר לתעשיה (מפעל בטון) ומגרש יהיה מיועד לתחנת דלק ושרותי דרך.
ג. שינוי קו בניין מדרך אזורית מס' 805 (28 מ' לדרך מקומית ו-36 מ' לתעשייה).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19353חלק5249, 66, 103-104
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6552שינוי יעוד לתעשייה עראבה.שינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 18/ 2תכנית מתאר ארצית לתחנות תידלוק - שינוי מס' 2 - שינוי בהוראות.אישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3296. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2001. עיתון: הצופה.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/01/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/11/2000
החלטה בדיון בהתנגדויות02/08/2000
פרסום להפקדה ברשומות18/04/2000תאריך פרסום: 18/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4873. עמוד: 3313. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים07/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה08/07/1998
קבלת תכנית15/12/1997