שינוי תכנון מפורט באזור גוש 18254

תוכנית ג/ 13784

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנון מפורט באזור גוש 18254
מספר: ג/ 13784
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת מגרשים לבניה ומערכת דרכים חדשה.

עיקרי ההוראות:
קביעת דרכים חדשות וביטול דרכים מאושרות.
חלוקת שטחים המסווגים כאזור מגורים א' ושטחים ציבוריים,בהתאמה למערכת הדרכים החדשה.
איחוד וחלוקה מחדש (חלוקה חדשה) בחלק משטח התכנית,לפי סימן ז לפרק ג לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965.
קביעת תנאים לבניה ולפיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשיח' דנון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18250חלק34
18251חלק2-3, 6
18253חלק46-5143, 45, 52-53, 61-63
18254חלק1, 4, 7-12, 14-16, 18-20, 24, 442-3, 5-6, 13, 21-23, 25, 41
18255חלק10-11
18257חלק18-276-7, 17, 28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2316חלוקת מגרשים לבניה, חלוקת שטחים לפי יעודים שונים ורשת כבישים ודרכים, שייך דנושינוי
תוכניתג/ 7405שייך דנוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2586. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
הוגשו התנגדויות13/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/12/2011
החלטה בדיון בהפקדה23/11/2009
קבלת תכנית13/01/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות13/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/11/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/02/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית