שינוי תכנון מתחם מגורים באזור חלקה 76 בגוש 12652, דאלית אל כרמל

תוכנית עד/ 2008/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תכנון מתחם מגורים באזור חלקה 76 בגוש 12652, דאלית אל כרמל
מספר: עד/ 2008/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנון מפורט של אזור מגורים מאושר.

עיקרי ההוראות:
- הקטנת שטח אזור מגורים א' ושינויו לאזור מגורים ב'.
- חלוקה למגרשי בניה וקביעת תנאי בניה ושלבי ביצוע.
- הקצאת שטח ציבורי פתוח.
- הרחבת דרך והסדרת חניה פרטית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהרכס הכרמלדאלית אל-כרמלדאלית אל-כרמל

תיאור המיקום:
שכונת יד לבנים, ליד בי"ס תיכון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12652חלק7670, 78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 23. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים25/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/07/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/07/2010
החלטה בדיון באישור תכנית24/02/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית17/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5776. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט11/08/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/08/2009
החלטה בדיון בהפקדה31/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/12/2008
קבלת תכנית26/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201000324/02/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים106516/09/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200802431/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה