שינוי תכנית בינוי, עילוט

תוכנית 3/ מע/ מק/ 8803/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תכנית בינוי, עילוט
מספר: 3/ מע/ מק/ 8803/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתכנית הבינוי המצורפת לתכנית ג/ 8803.

עיקרי הוראות התכנית:-
- קביעת הוראות בניה חדשים.
- קביעת הוראות תחבורה.
- קביעת הוראות תכנון נופי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8803שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/10/2003תאריך פרסום: 27/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5232. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2003תאריך פרסום: 21/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5186. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300831/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300529/05/2003