שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/500

תוכנית זמ/ 500

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/500
מספר: זמ/ 500
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. פיקוח על פיתוח הקרקע
ב. הבטחת תנאים נאותים מבחינת התברואה, הבריאות, הנקיון, הבטיחות, הביטחון, התחבורה, הנוחות ומניעת מפגעים ע"י תכנון ושימוש בנ ובכלל זה ייחוד אזורים לשמושי קרקע שונים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה

תיאור המיקום:
גדרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2218חלק
2235חלק
3567חלק
3864חלק
3865חלק
3866חלק
3867חלק
3868חלק
3869חלק
3872חלק
3873חלק
3874חלק
3875חלק
3876חלק
3877חלק
3878חלק
4571חלק
4572חלק
4573חלק
4574חלק
4575חלק
4576חלק
4577חלק
4578חלק
4581חלק
4583חלק
4584חלק
4585חלק
4586חלק
4587חלק
4592חלק
5001חלק
5002חלק
5013חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/1985תאריך פרסום: 26/09/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3255. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1978תאריך פרסום: 18/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2436. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית18/05/1978