שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' ממ/8011

תוכנית ממ/ 8011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' ממ/8011
מספר: ממ/ 8011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מאזור פיתוח לאזור מגורים א' מיוחד וקביעת הוראות בניה לגן ילדים בנוסף למגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון

תיאור המיקום:
נחלת יהודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3628חלק87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1986תאריך פרסום: 01/05/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3327. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות03/05/1985תאריך פרסום: 03/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3193. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית02/05/1985