שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' עח/8/43

תוכנית עח/ 43/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' עח/8/43
מספר: עח/ 43/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי קו בנין קדמי נקודתי ל-4.95-4.75מ'
ב.שינוי קו בנין דרומי נקודתי ל-2.95 מ' ו-4.00-3.85
מ'
ג.שינוי קו בין צפוני נקודתי ל-2.75 מ'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת

תיאור המיקום:
ישוב: מכמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10579חלק240
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות06/05/2010תאריך פרסום: 06/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6083. עמוד: 2853. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון באישור תכנית27/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות26/02/1987תאריך פרסום: 26/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3431. עמוד: 1102. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית26/10/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201000127/01/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית