שינוי תכנית מפורטת גז/ 1 לשינוי גבולות במגרש מס 53-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל

תוכנית גז/ 1/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מפורטת גז/ 1 לשינוי גבולות במגרש מס 53-הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מספר: גז/ 1/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית מפורטת גז/ 1 לשינוי גבולות במגרש מספר 53

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3884חלק1-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1969תאריך פרסום: 01/05/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1522. עמוד: 1330. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית01/05/1969