שינוי תכנית מפורטת ואיחוד וחלוקה לפי סימן ז' לפרק ג'.

תוכנית בר/ מק/ 255/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תכנית מפורטת ואיחוד וחלוקה לפי סימן ז' לפרק ג'.
מספר: בר/ מק/ 255/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
9.1 איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים כמפורט בתשריט ובטבלת האיזון
ובהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, ובהתאם לסעיף
62א'(א) לחוק, סעיפי משנה (1)(3).
9.2 שינוי חלוקת שטחי הרצפות לבניה בין המגרשים הנכללים בכל אחד מאזורי המגורים (מגורים א' ומגורים א'1) מבלי לשנות את שטח הרצפות הכולל המותר לבניה בכל אחד מן האזורים הנ"ל, כהוראות סעיף 62א.(א)(6) לחוק.
9.3 שינוי גודל מגרש מינימלי שמותר להקים עליו בנין, כהוראת סעיף 62א'(א)7.
400 מ"ר במקום 450 מ"ר באזור מגורים א' 1.
9.4 שינוי קו בנין צדדי באזור מגורים א' מ-3 מ' ל-2.5 מ' לפי סעיף 62 א(א)(4).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק6, 9, 24
2634חלק9, 16-17, 20-22, 24, 31-35
3662חלק2, 53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 255קביעת הוראות בניה לאזור בו קיים רעש מטוסים, בהתאם לנספח האקוסטי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2005תאריך פרסום: 22/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5368. עמוד: 1663. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות30/06/2004תאריך פרסום: 30/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5309. עמוד: 3296. שנה עברית: התשסד .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200409030/07/2004