שינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/ב

תוכנית גז/ 1/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/ב
מספר: גז/ 1/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים. קווי בנין, גובה בנינים וגדרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרעזריה

תיאור המיקום:
כל השטחים הנכללים בתחום הישוב עזריה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/1983תאריך פרסום: 16/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2935. שנה עברית: התשמג .