שינוי תכנית מפורטת מס' גז/10/ב

תוכנית גז/ 10/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מפורטת מס' גז/10/ב
מספר: גז/ 10/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ

תיאור המיקום:
כל השטחים הנכללים בתחום הישוב יציץ.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/1983תאריך פרסום: 16/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2935. שנה עברית: התשמג .