שינוי תכנית מפורטת מס' גז/5/ב

תוכנית גז/ 5/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מפורטת מס' גז/5/ב
מספר: גז/ 5/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות בנושאי שטחים ציבוריים, קווי בנין, גובה בנינים וגדרות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרפדיה

תיאור המיקום:
כל השטחים הנכללים בתחום הישוב פדיה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/1983תאריך פרסום: 16/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2935. שנה עברית: התשמג .