שינוי תכנית מתאר ברטעה.

תוכנית ענ/ 364

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי תכנית מתאר ברטעה.
מספר: ענ/ 364
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הרחבת שטחי הבנייה למגורים בכפר ברטעה, תוך הקצאת
שטחים לדרכים, שבילים ואיזור חקלאי.
- קביעת שימושים והוראות בניה בכל אחד מהאזורים
הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"הברטעה

תיאור המיקום:
ישוב: ברטעה
בקצה המערבי של הכפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20371חלק1
20372חלק9, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5436. שנה עברית: התשנט .
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות11/03/1999תאריך פרסום: 11/03/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4736. עמוד: 2686. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/1999תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/02/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה01/02/1999
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1998
קבלת תכנית11/01/1996