שינוי תקנון לישוב דייר חנא

תוכנית ג/ 12908

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תקנון לישוב דייר חנא
מספר: ג/ 12908
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הוראות בדבר עיצוב אדריכלי/ אורבני בשל העדרן בתכניות תקפות בתחום תכנית זו.
2. הוראות בדבר צפיפות יח"ד/ מבנים לחלקה/ מגרש באזורי מגורים, בשל העדרן בתכניות תקפות בתחום תכנית, אך ללא שינוי באחוזי הבניה המותרים עפ"י תכניות תקפות בתחום התכנית.
3. קביעת זכויות ומגבלות למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19409כל הגוש
19410כל הגוש
19411כל הגוש
19412כל הגוש
19413כל הגוש
19414כל הגוש
19415כל הגוש
19416כל הגוש
19418כל הגוש
19419כל הגוש
19425כל הגוש
19426כל הגוש
19428כל הגוש
19430כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 132. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים21/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/09/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/2003
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית23/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3303. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2002. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2002
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/02/2002
קבלת תכנית19/12/2001