שינוי תקנוני לתכנית ג/11109, יבנאל

תוכנית ג/ 15917

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי תקנוני לתכנית ג/11109, יבנאל
מספר: ג/ 15917
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת כפר נופש.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לנופש.
קביעת הוראות בנייה.
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15438חלק10, 129, 14, 23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11109כפר נופש יבניאלשינוי
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות24/03/2010תאריך פרסום: 24/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6073. עמוד: 2411. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/03/2010
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית10/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה13/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/11/2005
קבלת תכנית20/11/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה