שינויי בזכיות באזור התעשיה בת-ים

תוכנית בי/ 400/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויי בזכיות באזור התעשיה בת-ים
מספר: בי/ 400/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי טבלת טבלת זכויות הבניה (שטחים עיקריים) - נספח א' בתכנית בי/ 500/ 2 באופן שתוארך תקופת הזמן לניצול זכויות הבניה המירביות לאזור עסקים ובידור שנקבעה בטבלת זכויות הבניה טור ב' וזאת למשך שלוש שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו.
2. קביעת הוראות נוספות בנושא חניה ודרכים בתחום התכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי טבלת טבלת זכויות הבניה (שטחים עיקריים) - נספח א' בתכנית בי/ 500/ 2 באופן שתוארך תקופת הזמן לניצול זכויות הבניה המירביות לאזור עסקים ובידור שנקבעה בטבלת זכויות הבניה טור ב' וזאת למשך שלוש שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו.
2. קביעת הוראות נוספות בנושא חניה ודרכים בתחום התכנית, כמפורט להלן:
א. במגרשים המיועדים למבנה ציבור כהגדרת התכנית בי/ 400 יוקמו חניונים ציבוריים.
ב. לא תותר הצמדת מקומות חניה בכל מתחם התכנית. הוראה זו תיכנס לתוקפה לאחר שלוש שנים מיום מתן תוקף לתכנית זו.
ג. מהנדס הוועדה המקומית רשאי לדרוש בעת מתן היתר בניה:
- הבטחת מעברים להולכי רגל ודרכים במגרשים לרבות אי בניה בתת הקרקע שבתחום התכנית ללא פגיעה בזכויות הבניה במגרשים.
- תכסית פנויה למרחב פרטי משותף או מרחב ציבורי בראיה כוללת עירונית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים

תיאור המיקום:
אזור התעשיה בת ים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7122חלק47, 49-76, 78-79, 82-8477, 81, 85, 106
7123חלק80-108, 111-112, 114-127, 129-141, 143-148, 151-162, 164-165, 173-175, 178-183, 185, 203
7129כל הגוש
7130חלק227
7154חלק344
7155חלק327
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבי/ 400"מרכז עסקים ובידור"שינוי
תוכניתבי/ 400/ 1"מרכז עסקים ובידור"שינוי
תוכניתבי/ 400/ 2מרכז עסקים ובידורשינוי
תוכניתבי/ 400/ 3אזור התעשיה תיקון תקן החניהשינוי
תוכניתבי/ 400/ 4מרכז עסקים ובידורשינוי
תוכניתבי/ 2/ אבת יםשינוי
תוכניתבי/ 55/ אתכנית מפורטת מס' 55א'שינוי
תוכניתתממ/ 5/ 1תכנית מתאר מחוזית -מחוז תל אביב- שינוי מס' 1 -מערכת הסעת המוניםכפיפות
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמהכפיפות
תוכניתתמא/ 4/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2217. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים29/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/12/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה25/11/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית01/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה בעיתונים09/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5564. שנה עברית: התשסט .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2008
קבלת תכנית20/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים