שינויי יעוד מאזור חקלאי למגורים

תוכנית הר/ 1819

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויי יעוד מאזור חקלאי למגורים
מספר: הר/ 1819
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי א' ואזור לבניני ציבור ושטח לחניה ציבורית לאזור מגורים מיוחד, לשטח פרטי פתוח, לאזור מסחרי, לשטח לבניני ציבור, לשטח ציבורי פתוח ושבילים, לכיכר ציבורית, להרחבת דרכים ויצירת דרכים חדשות, לחניה ציבורית מגוננת וכן שינוי חלק משטח התכנית מחניה מגוננת לשצ"פ.
ב. קביעת חלק משטח התכנית לאיחוד וחלוקה מחדש, ללא הסכמת הבעלים, בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.
ג. קביעת הוראות ותנאים לבניית שכונת מגורים הכוללת 620 יח"ד, במבנים בני 6 ק' ועד 12 ק' מעל מפלס הקרקע, מבני ציבור ומבנה מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבהרצליההרצליההרצליהאבן עזרא, הרב קוק, ז'בוטינסקי, פינסקר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6525חלק25, 28-31, 33-34, 38-39, 41, 68-69, 79-86, 132-16815, 42, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהר/ 1819/ אשינוי יעוד ברח' אבן עזראשינוי
תוכניתהר/ 1764הרחבת בית קברותשינוי
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אשינוי
תוכניתהר/ 417תכנית מס' 417שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/03/2006תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2301. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/01/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות01/08/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות31/07/2003תאריך פרסום: 31/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5212. עמוד: 3675. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/06/2003
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה18/03/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/05/2001
קבלת תכנית15/11/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות92410/07/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות88501/08/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות88204/07/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות87930/05/2005
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות85327/09/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84017/05/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים33531/08/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46703/03/2003
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב68227/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15005/08/2002
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב67118/03/2002