שינויי יעוד, קביעת בינוי והגדלת אחוזי בניה - קרית יערים

תוכנית מי/ 135/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויי יעוד, קביעת בינוי והגדלת אחוזי בניה - קרית יערים
מספר: מי/ 135/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הגדלת אחוזי הבניה מ- %35 לכ-%67 מסה"כ שטח
המגרשים שהבניה בהם טרם החלה, ושינוי הוראות
הבינוי והפיתוח וקביעת בינוי בהתאם לנספחי הבינוי
והפיתוח .
ב. יעוד שטחים לבניני ציבור ושטח פתוח ציבורי.
ג. יעוד שטח למסחר.
ד. ביטול והתווית דרכים ציבוריות.
ה. התווית דרכים משתלבות.
ו. איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
ישוב: קרית יערים
שטח בין קואורדינטות אורך 350 / 134 - 850 / 134
ובין קואורדינטות רוחב 800 / 159 - 300 / 160
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29534חלק
29535חלק
29536חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/1992תאריך פרסום: 15/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4048. עמוד: 100. שנה עברית: התשנג .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/09/1992
החלטה בדיון בהתנגדויות26/07/1992
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/1992
פרסום להפקדה ברשומות09/04/1992תאריך פרסום: 09/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3993. עמוד: 2727. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/1992
החלטה בדיון בהפקדה04/02/1992
קבלת תכנית21/01/1992