שינויי שטחי שירות (מרתף)לשטחים עיקריים

תוכנית תא/ 3278

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויי שטחי שירות (מרתף)לשטחים עיקריים
מספר: תא/ 3278
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שיפור ניצול השטחים במגרש ע"י:
א. המרת שטחי שירות בקומת המרתף לשטחים עיקריים בשיעור של עד 85% משטח המגרש.
ב. קביעת התכליות המותרות בשטחים אלה.
2. שינוי בהתאם לכך של תכנית מתאר ומפורטת מס' 261א', אשר הודעה על מתן תוקף לה נתפרסמה בי.פ. 3248 מיום 15.9.85, ושל תכנית מס' 1374, אשר הודעה על מתן תוקף לה נתפרסה בי.פ. 2509 מיום 25.1.79.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפודיסנצ'יק אריה

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב - יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6623חלק771, 773, 776
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1374תכנית מס' 1374שינוי
תוכניתתא/ 261/ אתכנית מס' 261 א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/2003תאריך פרסום: 11/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5255. עמוד: 1302. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט17/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית27/10/2003
לא הוגשו התנגדויות29/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/06/2003תאריך פרסום: 24/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5196. עמוד: 2839. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/05/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה27/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/11/2002
קבלת תכנית14/03/2002