שינויים באזור מגורים בנחלה ניר ישראל

תוכנית 6/ 03/ 136/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים באזור מגורים בנחלה ניר ישראל
מספר: 6/ 03/ 136/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי חלוקה בין השטח החקלאי בנחלה לאזור המגורים בנחלה ללא שינוי השטחים.
2. שינוי בקו בנין צידי ימני בשטח החקלאי לפי מבנה קיים ובתחומו בלבד.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי בפריסת שטחי המגורים והשטח החקלאי בנחלה.
2. שינוי קווי בנין בהתאם לבינוי הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 165300
קואורדינטה Y 621600

מושב ניר ישראל

רשות מקומית : מועצה אזורית חוף אשקלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2674חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 3תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים.כפיפות
תוכנית6/ 03/ 136תכנית מפורטת מושב ניר-ישראל צומת ראם - -אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/11/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/11/2012
החלטה בדיון בוולק"ח03/09/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2012
קבלת תכנית09/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח32703/09/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה