שינויים בחלוקת שטחי הבניה לרישוי - ממילא מסחר.

תוכנית 2909/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים בחלוקת שטחי הבניה לרישוי - ממילא מסחר.
מספר: 2909/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראה בדבר שינויים בחלוקת שטחי הבניה
לרישוי במגרשי הבניה שבסעיף 9(י) 1 בהוראות תכנית
מס' 2909 מבלי לשנות את סה"כ שטחי הבניה המירביים
לבניה ומבלי לחרוג ממגבלות קוי הבניה,רום הבנינים,
או ממעטפת הבנינים כמפורט בתכנית מס' 2909 ובתכנית
מס' 2909 א' זו.
ב. קביעת שימוש מסחרי בשטח ציבורי פתוח ובמעברים
להולכי הרגל מתחת למפלס פני הקרקע מבלי לשנות את
סה"כ שטחי הבניה המירביים לבניה.
ג. שינוי קו בניה עילי מחייב בחזית הצפון מזרחית של
מגרש מס' 2 מבלי לשנות את סה"כ שטחי הבניה המירביים
לבניה המפורטים בתכנית 2909 .
ד.שינוי רום הבניה בחלק המזרחי של מגרש מס' 2 תוך
יצירת דירוג תלול יותר לכוון דרום.
ה. שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לאזור מסחרי
ומאזור מסחרי לשטח פתוח ציבורי ובתוך כך שינוי מיקום
הכיכר מחזית מגרש 8 לחזית מגרש 7.
ו.איחוד וחלוקה חדשה ושינוי בשטחי המגרשים שנקבעו
בתכנית 2909 בהתאם לנספח החלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
ישוב: ירושלים
שכונת ממילא,השטח התחום ע"י רחוב העמק בדרום,רחוב
דוד המלך במערב,ע"י רחוב שלמה המלך, שטח מנזר
וינסנט דה פול והמשך של ממילא לחניון תת - קרקעי
במזרח.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30033חלק8, 10-13, 49, 120-126, 203-204, 322-323, 360-361, 411-412, 426, 450, 468435, 457
30034חלק40, 42-44, 46-48, 54-61, 63-71, 73, 76-79, 86-89, 92-9390
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2909שינוי תכנית מתאר מקומית שכונת ממילאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/11/1990תאריך פרסום: 01/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3810. עמוד: 310. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים23/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 23/10/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית17/07/1990
פרסום להפקדה ברשומות18/04/1990תאריך פרסום: 18/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3759. עמוד: 2468. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים20/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/02/1990
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1989
קבלת תכנית17/05/1989