שינויים במגרשים 200, A 200 שכ' נווה נוי

תוכנית 5/ 03/ 134/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים במגרשים 200, A 200 שכ' נווה נוי
מספר: 5/ 03/ 134/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מגורים ומבנים ומוסדות ציבור ברחוב שיזף 20, א20, שכ' נווה נוי, באר שבע.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקת מגרשים מס' 200, 200א (לתאי שטח מס' B200, A200) בהסכמת כל הבעלים.
2. לתא שטח מס' B200 שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
3. קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה למגורים ומבנים ומוסדות ציבור.
4. קביעת שימושים, זכויות והוראות בנייה למגורים א'.
5 .קביעת קווי בנין.
6. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
7. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשטה

תיאור המיקום:
שטח התכנית נמצא בשכ' נווה נוי, ברח' השיטה פינת שיזף, באר-שבע.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38010חלק55-57, 313, 315
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 134/ 12באר שבע, שכונת נוה נוישינוי
תוכנית5/ 03/ 134/ 3שכונת נוה נוי, באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/2012תאריך פרסום: 26/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6505. עמוד: 1324. שנה עברית: התשעג .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/10/2012
החלטה בדיון באישור תכנית28/05/2012
לא הוגשו התנגדויות20/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2012תאריך פרסום: 13/03/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6390. עמוד: 3085. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/03/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה17/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2010
קבלת תכנית26/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100117/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה