שינויים במתחם בית אבות - שורש

תוכנית מי/ 606/ ב/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים במתחם בית אבות - שורש
מספר: מי/ 606/ ב/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים במתחם בית אבות שורש.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד משטח מוסד פרטי לשטח לדיור מיוחד.
2. תוספת 2,000 מ"ר שטחים עיקריים ו 750 מ"ר שטחי שרות ללא שינוי במס' יחידות הדיור.
3. קביעת 28,150 מ"ר שטחים עיקריים ו 9,250 מ"ר שטחי שרות, סה"כ 37,400 מ"ר בתחום התוכנית.
4. שינוי מס' קומות במבנים 14, 15, 16, 17 מ 4 קומות ל 5 קומות, ללא חריגה בגובה מבנין מכסימלי המוגדר בתוכנית מי/ 606/ ב'.
5. שינוי חתך בנינים 14-17 ללא שינוי בגובה המאושר ב מי/ 606/ ב'.
6. קביעת תנאים להוצאת היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהשרששורש

תיאור המיקום:
מ. א. מטה יהודה
קואורדינטה X 206600
קואורדינטה Y 633450
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29706חלק4142
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהכפיפות
תוכניתמי/ 606/ בשינוי יעוד שטח ממלונאות למוסד פרטי ודרך חדשה. מושב שורששינוי
תוכניתמי/ 606מלונאות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2012תאריך פרסום: 04/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6468. עמוד: 6238. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2012
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2012תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2012. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/08/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/07/2012
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/10/2011
קבלת תכנית09/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142130/08/2012
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201200316/01/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה