שינויים בנושא מגורים ונחלות - כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 18968

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים בנושא מגורים ונחלות - כפר יחזקאל
מספר: ג/ 18968
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מסגרת תכנונית ל- 4 נחלות חקלאיות חדשות בתחום שטח ישוב כפר יחזקאל.
ב. תוספת 6 מגרשי מגורים להשלמת מכסת המגורים בישוב עפ"י תמא/ 35 (450 יח"ד).
ג. שינוי גבולות מגרשים קיימים בהתאמה לצורכי פיתוח של הישוב.
ד. קביעת תאי שטח למתקנים הנדסיים ( תחנת טרנספורמציה ותחנת שאיבה לביוב.)
ה. קביעת יעודי קרקע, שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקעין:
1. מאזור חקלאי - למגורים בישוב כפרי, למגורים, לאזור למבני משק ומבנים חקלאיים, לשפ"פ, לקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים ולדרך.
2. מחקלאי מיוחד - לאזור למבני משק ומבנים חקלאיים.
3. מאזור מגורים בנחלות - למגורים בישוב כפרי, לאזור מבני משק ומבנים חקלאיים, לחקלאי, לשפ"פ ולדרך.
4. משטח פרטי פתוח - לדרך, לרחוב משולב, למגורים בישוב כפרי, למגורים,לאזור למבני משק ומבניים חקלאיים, ולמתקנים הנדסיים.
5. ממבנים למוסדות ציבור - לדרך ולשפ"פ.
6. מדרך - למבנים ומוסדות ציבור, למגורים בישוב כפרי ולקרקע חקלאית.
7. מדרך גישה - לדרך משולבת, לשפ"פ ולמגוריים.
ב. קביעת השימושים , ההוראות וזכויות הבניה בתחום התכנית.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים , בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשב"ה 1965 ( להלן : החוק)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאלכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20593חלק30, 58, 78, 100
23085חלק123, 160-161, 171, 175, 186, 214-226
23086חלק74-84, 97-101, 123-125, 127, 131, 143, 150-157, 159
23087חלק45-46, 48-50, 64-65, 73-75, 82, 85, 95, 117, 139-152, 154-15776
23088חלק29, 46, 66, 75, 83, 90-96, 98, 11097
23089חלק76, 94, 120-13180
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4508חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 1760כפר יחזקאל ומעון חרודשינוי
תוכניתג/ 11664שנוי יעוד מחקלאי למבנה משקכפיפות
תוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 12331שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחדשינוי
תוכניתג/ 12330שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחדכפיפות
תוכניתג/ 12932שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשתכפיפות
תוכניתג/ 13311שינוי יעוד לחקלאי מיוחד רפת עובד יביןכפיפות
תוכניתג/ גל/ מק/ 25שינוי קו בנין , כפר יחזקאלכפיפות
תוכניתתממ/ 2/ 9תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9כפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/12/2010
קבלת תכנית15/07/2010