שינויים בקו בנין

תוכנית עח/ מק/ 143/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים בקו בנין
מספר: עח/ מק/ 143/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים בקוי בנין הקבועים בתכנית, בסמכות ועדה מקומית, לפי סעיף 62
א (א) (4) לחוק התכנון והבניה התשנ"ה - 1995.
1. הקלה בקו בנין לחזית דרך אזורית מס' 581 מ-80 מ' מציר הדרך (המרחק המירבי
לפי ת/מ/א 3 שינוי מס' 7) ל-30 מ' מציר הדרך (שהם 15 מ' מגבול הדרך, כמסומן
בתכנית עח/200).
וכן הקלה נקודתית בעבור מבני משק קיימים כדלהלן:
א. למחסן (מבנה מס' 2) -6.16-6.24 מ'.
ב. לסככה (מבנה מס' 3) - 6.36-6.47 מ'.
2. שינוי נקודתי בקו בנין קדמי מכביש מקומי מס' 1 למבנה מגורים קיים:
קו בנין קדמי מזרחי מ-5.00 מ' ל - 4.47-4.62 מ'.
3. שינוי נקודתי בקו בנין צדדי למבנה משק קיים, ובלבד שלא ישמש למגורים:
קו בנין צדדי צפון מערבי מ-3.00 מ' ל-1.55-2.11 מ'.
ב. שינויים נקודתיים במרחקים בין בית מגורים למבני משק, מ-5.00 מ' ל-3.56 מ'
ו-3.99 מ', בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א (א) (5) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחבת ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8382חלק20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/05/2001תאריך פרסום: 06/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4984. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר17/12/2000
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2000תאריך פרסום: 04/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4939. שנה עברית: התשסא .