שינויים בקוי בניין הקבועים בתכנית.

תוכנית עח/ מק/ 41/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים בקוי בניין הקבועים בתכנית.
מספר: עח/ מק/ 41/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינויים בקוי בנין הקבועים בתכנית, בסמכות ועדה מקומית, לפי סעיף 62 א א 4 לחוק התכנון והבניה התשנ"ה 1995 ( להלן החוק).
1. הקטנת קו בנין קדמי לאורך דרך מקומית שרוחבה 20 מ'. הגובלת בצידו הצפון-מערבי של בית הלוי מ 15 מ' ל 6.0 מ' לאורך הקטע שבין מגרשים 53 עד 64, ומ 15 מ' ל 4.0 מ' במגרש 100.
2. קביעת קוי בנין למגרש 100.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית הלוי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8424חלק24
8480חלק18-2228, 73-74, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 41/ 3שינוי יעוד מקרקע חקלאית,ביטול דרכים קיימות, התווית דרכים חדשותשינוי
תוכניתמשמ/ 10עחשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2007תאריך פרסום: 31/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5732. עמוד: 391. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2007
פרסום להפקדה ברשומות18/07/2007תאריך פרסום: 18/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5692. עמוד: 3570. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200703929/07/2007