שינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס' 5166, גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים

תוכנית 5166/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינויים לתקן חניה שנקבע בתכנית מס' 5166, גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים
מספר: 5166/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים לתקן החניה שנקבע בתכנית מתאר מקומית מס' 5166 ובמקום התקן בתוספת לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג- 1983, במטרה לעודד את השימוש במערכת הסעת המונים ואת פיתוח מרכז העיר ובין השאר:
א. שינויים לתקן החניה: למגורים, באזור המע"ר, בבניינים המיועדים לשימור, בבתי ספר ובגני ילדים, בבתי כנסת, בבתי מדרש וישיבות, בבתי חולים ומרפאות.
ב. שינוי תקן החניה בתחום העיר העתיקה.
ג. הרחבת מרכז העסקים הראשי (מע"ר) באופן שיכלול את המע"ר במזרח העיר והמע"ר הצפוני.
ד. קביעת הוראות להקמת חניונים ציבוריים תת קרקעיים בשטחים המיועדים כשטח לבנייני ציבור ולדרכים.
ה. שינוי האזורים מוטי תחבורה ציבורית בהתאם לשינויים בהתווית קווי מערכת הסעת המונים מסילתית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
גבול מרחב תכנון מקומי ירושלים.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5166הענקת זכויות לשטחי חניה וקביעת תקן למקומות חניהשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות21/01/2010תאריך פרסום: 21/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6052. עמוד: 1593. שנה עברית: התשע .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/12/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/11/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות18/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3524. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר12/05/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/04/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה25/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/01/2006
קבלת תכנית16/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה