שינויים קלים בחלקות ובדרכים בהתחשב בקו המתח הגבוה

תוכנית חש/ 21/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויים קלים בחלקות ובדרכים בהתחשב בקו המתח הגבוה
מספר: חש/ 21/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים קלים בחלקות ובדרכים בהתחשב בקו המתח הגבוה והתאמתם לתכנית מדידה שנעשתה במקום

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
מ.א. חוף השרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7952חלק42, 5-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/09/1969תאריך פרסום: 18/09/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1551. שנה עברית: התשל .