שינויקו בנין, מגרש 14, לבון

תוכנית מש/ מק/ 146/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינויקו בנין, מגרש 14, לבון
מספר: מש/ מק/ 146/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתת לגיטימציה לבניה קיימת במגרש בפועל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18811חלק10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 146לבוןשינוי
תוכניתמש/ מק/ 146/ 1תוכנית מש/ מק/ 146/ 1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/06/2009תאריך פרסום: 11/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5962. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900426/03/2009