שינקין 48

בקשה ועדה מקומית 3665/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: שינקין 48
מספר: 3665/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 2 קומות וחדרי יציאה לגג
תוספת בניה בקומת קרקע, א, ב, לאחור, לצד, בשטח של 80.97 מ"ר.
שינויים פנימיים הכוללים: חלוקה פימית מחדש של הדירות ותוספת שתי מעליות חיצוניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושיינקין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7430חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 636שינוי לתכנית ב.ע. 74היתר בניה
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.היתר בניה
תוכניתתא/ חקביעת תקן חניה לשימושי הקרקע השונים והוראות בדבר הקמת קרן חניה וחניונים ציבורהיתר בניה
תוכניתתא/ 3440הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירותהיתר בניה
תוכניתתא/ 287תכנית מס' 287היתר בניה
תוכניתתא/ 541תכנית בנין ערים מס' 541היתר בניה
תוכניתתא/ 680תכנית מס' 680היתר בניה
תוכניתתא/ עתכנית מיתאר מקוית "ע"היתר בניה
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6723/12/2008