שיפור תנאי הדיור ברחוב הרימון

תוכנית תממ/ 311

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיפור תנאי הדיור ברחוב הרימון
מספר: תממ/ 311
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שיפור תנאי הדיור בשני בנינים קיימים ברחוב
הרימון ע"י אפשרות להרחבת הדירות הקיימות ללא
שינוי במספר יח"ד הקיימות.
ב. הגדלת שטחי הבניה העיקריים ב-448 מ"ר בחלקה 294
לצורך הרחבת הדירות כמפורט בנספח הבינוי, כולל
בתוכו 100 מ"ר ליציאה לגג.
ג. קביעת תוספת שטחי שרות, 7.5 מ"ר לדירה לצורך בנית
ממדי"ם סה"כ 240 מ"ר כמפורט בנספח הבינוי.
ד. בחלקה 295 הרחבת שטח היציאה לגג ב-100 מ"ר שטח
עיקרי.
ה. שינוי קוי הבנין בחלקה 294 - קו בנין לכיוון מערב
מ-5 מ' ל-2.7 מ', ובחלקה 295 - קו בנין לכיוון
מזרח מ-5 מ' ל- 2.7 מ' וקו בנין לכיוון צפון
מ-5 מ' ל-2 מ'.
ו. קביעת מגרשים להשלמה מס' 3 ו-3א'. מגרש מס' 3
השלמה לחלקה 295 בשטח של 38 מ"ר ומגרש מס' 3א'
כהשלמה למגרש מס' 1 בתחום תממ / 236, 38 מ"ר.
ז. פתרון לחניה פרטית במגרשי הבניה, כמפורט בנספח
החניה.
ח. הכניסה לקומת הגג תהיה מתוך הדירות שמתחתן, והן
יהוו יחידת רישום אחת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבקרית אונוקרית אונוקרית אונו

תיאור המיקום:
ישוב: קרית אונו
רחוב הרימון מס' 1, 2.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6490חלק294-295279
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3766. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 07/05/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית08/03/1999
פרסום להפקדה ברשומות01/09/1998תאריך פרסום: 01/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4675. עמוד: 4897. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/07/1998
החלטה בדיון בהפקדה30/03/1998
קבלת תכנית08/03/1998