שיקום אתר חיריה

תוכנית תגפ/ 596/ קא/ 383

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיקום אתר חיריה
מספר: תגפ/ 596/ קא/ 383
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיקום סביבתי ונופי של הר האשפה של חירייה והפיכתו ל"לב פארק איילון"- פארק ציבורי פתוח, איכותי וייחודי, ברמת פיתוח נופי גבוהה, לרווחת תושבי מטרופולין תל-אביב.
א. שיקום סביבתי, הנדסי ונופי של ההר וסביבתו וסילוק מפגעים, זאת מבלי לפגוע במאפייניו כנקודת ציון נופית, כחלק מהרצף הנופי של נחל איילון וכנקודת תצפית פנורמית.
ב. פיתוח פארק זמין לכלל הציבור המכיל פעילויות פנאי, נופש, בילוי וחינוך מגוונות.
ג. יצירת "שער" ייחודי למדינת ישראל (מהאוויר) ולמטאופולין תל אביב (מהכבישים הראשיים).
ד. יצירת פרוייקט ייחודי ברמה בינלאומית, המהווה דוגמה וסמל לשיקום סביבתי ברמה גבוהה ביותר.
ה. יצירת תדמית חיובית להר ולסביבתו המשדרת מודעות סביבתית והמקדמת את החינוך הסביבתי.
ו. מתן עדיפות לתנועת הולכי רגל, לנגישות לאנשים עם מוגבלויות פיזיות, לתנועת המשתמשים בפארק ולתנועת רכב שירות, תחזוקה וחרום בלבד.
ז. פיתוח הפארק בשלבים, תוך שילוב בין ההר המשוקם לפארק המיחזור, בקונצפט סביבתי ייחודי, תוך סימביוזה ביניהם.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת ייעודם של השטחים בתחום אתר האשפה לשיקום והשימושים המותרים בהם - כפירוט למתחם מס' 4, בהתאם להוראות תכנית תממ/ 5/ 3.
ב. קביעת הוראות סביבתיות, הנדסיות, נופיות, חזותיות, הוראות בינוי, זכויות בניה, הוראות ניקוז והוראות לגבי פיתוח כבישים ותשתיות והוראות בהיבטים נוספים.
ג. קביעת תוואים חדשים להסדרת נחל איילון ונחל שפירים, באופן שיאפשר שיקום הר האשפה בצורה בטוחה ויציבה.
ד. עיגון נגישות למתחם חיריה, אזורי חניה ציבורית ונגישות רגלית לקהל המבקרים ולרכב שירות בלבד, תוך העדפת משתמשי הפארק הרגליים.
ה. קביעת הוראות של תכנית מפורטת.
ו. קביעת הוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבגלילית מחוז תל אביבתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב

תיאור המיקום:
חיריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6028חלק1-2, 4, 125, 8-11, 13-15, 41, 45
6029חלק1-13, 28-3014, 16-21, 27, 31-33, 41-43, 61
6031חלק1-56-8, 10-11
6037חלק98-99
6038חלק1-5, 7-29, 31-35, 43-626, 30, 36-41, 69
6139חלק49
6169חלק1-21
6170חלק30-33, 61-72, 78-80, 82, 88-891, 3-4, 29, 34, 36-38, 60, 73, 75-76, 83-87, 90-92, 94
6171חלק30, 33, 36, 38-40, 42-46, 49-509-12, 14, 16-17, 19-20, 24, 26-28, 34, 37, 41, 47-48, 51-53, 55
6197חלק2, 4
6198חלק8-9
6199חלק65, 41, 44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/10/2009תאריך פרסום: 13/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6004. עמוד: 103. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/09/2009
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/07/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית16/05/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות24/04/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1589. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים30/12/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/12/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/09/2005
קבלת תכנית18/09/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה