שיקום אתר לכריית חול ע''י הטמנת פסולת יבשה דימונה

תוכנית 25/ 02/ 101/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שיקום אתר לכריית חול ע''י הטמנת פסולת יבשה דימונה
מספר: 25/ 02/ 101/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשיקום מחצבות חול ע''י הטמנת פסולת יבשה.

עיקרי ההוראות:
1. הוספת שימוש בשטח המיועד לתעשיה לצורכי הטמנת פסולת יבשה.
2. קביעת התכליות המותרות בכל תא שטח.
3. פירוט הדרישות התכנוניות להפעלת אתר הטמנת פסולת יבשה ולמניעת השפעות סביבתיות ותברואתיות שליליות.
4. פירוט הדרישות לשיקום נופי וסביבתי של האתר לאחר סיום ההטמנה. קביעת הוראות והנחיות סביבתיות לשיקום מחצבות החול באמצעות הטמנת פסולת יבשה.
5. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםדימונהדימונהדימונה

תיאור המיקום:
דרומית לעיר דימונה
קואורדינטה X 551200
קואורדינטה Y 202100

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
400410חלק1
400411חלק
400423חלק
400435חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101/ 41אתר לכריית חול- חולות דימונהכפיפות
תוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונהשינוי
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומיכפיפות
תוכניתתמא/ 23/ 10תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 10 - מסילות ברזל באזור הדרום.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/12/2011תאריך פרסום: 01/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6329. עמוד: 975. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2011תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/09/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/09/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית24/05/2011
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/2011
פרסום להפקדה בעיתונים27/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2010. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום להפקדה ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3841. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/06/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/09/2009
קבלת תכנית29/06/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה