שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".

תוכנית בר/ 287/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
מספר: בר/ 287/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים" וייעוד השטח ליער פארק חופי.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת גבולות התכנית.
2. קביעת ייעודי הקרקע בתחום התכנית והתכליות המותרות.
3. מתן הוראות ושיטות לעבודה בקרקע לרבות פירוט שיטות העבודה והפעילויות.
4. מתן הוראות בנייה למבנים ולמתקנים הנדסיים לרבות מתקני טיפול בגז מטמנות ובתשטיפים והוראות לפינויים.
5. קביעת הנחיות לתשתיות.
6.מתן הנחיות סביבתיות והוראות לשמירת איכות הסביבה ומניעת מפגעים.
7. קביעת פרק זמן לשיקום האתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנה

תיאור המיקום:
המקום הידוע כמטמנת "רתמים" בתחום המועצה האזורית חבל יבנה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2032חלק1
2033חלק1-9, 13, 16-1910-12, 14-15, 20, 23, 25
2035חלק14-15, 19-21
2036חלק11-13
2039חלק1-2, 8, 10, 19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 3/ 21תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית06/10/2010
החלטה בדיון בוולק"ח13/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6116. עמוד: 4232. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים02/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית13/03/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/04/2002
קבלת תכנית20/03/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30413/09/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116902/08/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201000726/04/2010
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200901206/07/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200900626/01/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200801330/06/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200702115/10/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים51516/04/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32613/03/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע12601/03/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700123/01/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח23006/02/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200500331/01/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200401105/05/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200400221/01/2004
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200201022/05/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה